• E-ticaret sitesi olan şirketlerin, bu ticareti yapabilmeleri için sitelerine sanal POS sistemleri entegre etmeleri zorunludur. Çünkü internetten alışveriş yapacak tüketici kitlesi kredi kartı ile ödeme yapabilecektir. Bunun için de her e-ticaret firmasının anlaştığı bir banka ile çalışması ve sanal POS kullanımı temel bir ihtiyaçtır. Birkaç tıkla ödeme ve taksit imkanları sunabilen POS sistemi sayesinde tüketiciye doğrudan talep ettiği mal ve hizmetin sunumu mümkün olmaktadır. Bankalar ve Sanal POS sağlayan firmalar, sitede SSL güvenlik sertifikası gibi zaruri teknik unsurların yanı sıra, bir kısım sözleşmenin hazırlanmış olmasını ve bunların ürün satın alacak tüketiciye sunulmasını zorunlu kılmıştır. Bunlar, mesafeli satış sözleşmesi, kullanıcı sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi ile iptal ve iade koşullarıdır.

  1-) MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  6502 sayılı Tüketici Kanunu, mesafeli satış sözleşmesini "satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeler" şeklinde tanımlamıştır.

  Mesafeli Satış Sözleşmelerinin, 27 Kasım 2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazete’de neşredilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenmiş olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir.

  Firmaların, mesafeli sözleşme kurulmadan önce tüketicinin sözleşmenin niteliği ve unsurları ile ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda bilgilendirmesi yükümlülüğü mevcuttur.

  Yasal düzenlemeler gereğince, hazırlanacak sözleşmelerde tüketiciye sözleşme konusu malın tesliminden itibaren 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeden cayma veya geri alma beyanın kullanarak sözleşmeyi sona erdirme hakkının tanınması gerekmektedir.

  Hazırlanacak sözleşmelerde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı unsurların yer alması son derece önemlidir.

  2-) KULLANICI SÖZLEŞMESİ

  Kullanıcı sözleşmeleri, e-ticaret sitesine üye olan online kullanıcılara, ana hatlarıyla e-ticaret sitesi ile ilgili bilgilerin verildiği, kullanıcıların e-ticaret sitesine üye olarak aldığı sorumlulukları, üyeliğin ücretli olup olmadığı, müşteriye sunulan hakların neler olduğu şeklindeki genel bilgilendirmelerin yer aldığı sözleşmelerdir.

  3-) GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

  Giizlilik sözleşmesinde, tüketicilerin üyelikleri veya e-ticaret sitesi üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) bir takım kişisel bilgilerin firma tarafından işin doğası gereği toplandığını, bunların üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını, yasal mevzuatın uygun gördüğü şekilde korunacağı yönündeki taahhütleri içermekte ve güvenlik politikası hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.

  4-) İPTAL VE İADE KOŞULLARI

  İptal ve iade koşullarında, alınan her ürünün garanti altında olduğunun bildirilmesi zorunludur. Alınan ürünün ambalajını açmadan, tahrip etmeden, bozmadan, ürünü kullanmadan iade koşulu gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir.

  Tüm bu sözleşmelerin, sanal POS entegrasyonu için başvuracak olan e-ticaret sitelerinde bulunması zorunludur. Sözleşme içeriklerinin yasal mevzuat gereğince bulunması zaruri olan tüm unsurları içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bununla birlikte, hazırlanacak sözleşmelerde mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde firma lehine ve firmayı da azami olarak koruyacak şekilde tanziminde hukuki yarar bulunmaktadır.

   

 • Bankacılık sırrı, bankaların yöneticileri ve peronellerince bilinen, her türlü mali, ekonomik bilgileri, kredi ve nakit bilgilerini, bankanın müşteri bilgileri ve müşteri potansiyeli, bankanın kredi vermesi, kimlere ne kadar kredi kullandırdığı, mevduat toplaması, kimlerin ne kadar hesabı olduğu, banka yönetim esasları, her türlü bankacılık hizmet ve faaliyetleri ile risk pozisyonlarını haiz tüm bilgi ve belgeleri, bankanın her türlü işletmesel bilgisini, faaliyet ve hedef stratejisini içeren, bu türden tüm bilgi ve belgeyi ifade etmektedir.

 • Ticari sır, gerek şahıs şirketleri, gerekse limited ve anonim şirketlerin faaliyet alanları ile ilgili olarak, bu firmaların çalışanları ve akdi ilişkide oldukları gerçek ve tüzel kişilerce bilinen, rakiplerinin bu bilgilere ulaşması halinde zarara uğrama riski bulunan, işletmenin ticari başarısı ve verimliliği için önem arz eden, gerek kamuya gerekse ilgisi olmayan şahıslara açıklanmaması gereken, firmanın iç işleyişi, organizasyon yapısı, mali ve iktisadi durumu, kredi ve nakit bilgileri, faaliyet hedef ve stratejisi, hammadde kaynak bilgileri, imalata dair teknik bilgiler ve özellikler, fiyatlandırma uygulaması bilgisi, pazarlama stratejisi ve taktikleri, firmanın pazar payı, toptancı ve perakendeci bilgileri, müşteri potansiyeli ve ağ bilgisi, her türlü sözleşme ve protokol bilgileri ve bu türden tüm bilgi ve belgeyi ifade etmektedir.

 • Müşteri sırrı, gerek şahıs şirketi, gerekse limited ve anonim şirketlerin, banka ve sigorta şirketlerinin, aracı kurumların, iktisadi teşekküllerin, her türlü serbest meslek erbabının kendi faaliyet alanına ilişkin, müşterilerinin şahsi ve özel bilgilerini, ekonomik ve ticari bilgilerini, mali durum bilgilerini, nakit ve kredi durumuna dair bilgilerini, bu türden tüm bilgi ve belgeyi ifade etmektedir.

 • Ticari sırların açıklanması fiili, Türk Ceza Kanunu m. 239 hükmü ile suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun faili, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

 • Bankacılık sırlarının açıklanması fiili, hem 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 239 hükmü ile, hem de 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 159 hükmünde suç sayılmıştır. Bu durum kanun hükümlerinin içtimaı durumudur. Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 2013/14327 E. 2015/16810 K. sayılı 30.11.2015 tarihli ilamı, özel normun önceliği ilkesi uyarınca Bankacılık Kanunu m. 159 hükmü esas alınarak karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Sırların Açıklanması” başlığını haiz m. 159 hükmü uyarınca, bankacılık sırlarını açıklayan failler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacak, banka ve müşterilere ait sırları açıklayan üçüncü kişiler hakkında da aynı cezaların uygulanacak, bu kimselerin sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklamış olursa verilecek cezaların altıda bir oranında artırılacak, ayrıca fiilin önemine göre sorumluların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları da iki yıldan aşağı olmamak üzere geçici veya sürekli olarak yasaklanacaktır.

 • Müşteri sırların açıklanması fiili, Türk Ceza Kanunu m. 239 hükmü ile suç olarak tanımlanmış olup, müşteri sırlarını açıklayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

 • Bilimsel keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin sırlar da Türk Ceza Kanunu m. 239 hükmü kapsamına korunmaktadır. Bilimsel buluşların veya sınai uygulamaya dair bilgileri ve sırları, yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişiler, bu bilgileri hukuka aykırı ele geçiren kişiler de bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

 • Türk Ceza Kanunu m. 239/3 hükmü uyarınca, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeler ile fenni keşif ve buluşlar veya sınai uygulamaya ilişkin bilgilerin Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklanması halinde, suçun failine verilecek olan bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası, üçte biri oranda arttırılacaktır. Ayrıca ticari sırların, bankacılık sırlarının, müşteri sırlarının, bilimsel ve sınai sırların ülke içinde Türk vatandaşlarına açıklanması suçu şikayet üzerine soruşturulan bir suç iken, bu sırların yabancılara verilmesi re’sen soruşturulacak bir suçtur.

 • Ticari sırların, bankacılık sırlarının, müşteri sırlarının, bilimsel ve sınai sırların, cebir ve tehdit ile öğrenilerek işlenmesi, TCK m. 239/4 hükmünde düzenlenmiştir. Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi Ticari sırların, bankacılık sırlarının, müşteri sırlarının, bilimsel ve sınai sırları, bu sırlarla ilgili bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişinin, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağına hükmedilmiştir.

 • Ticari sırların, bankacılık sırlarının, müşteri sırlarının, bilimsel ve sınai sırların açıklanması durumunda, bu suçun mağduru olan tarafın, konuyu kapsamlı anlatan bir dilekçe ile, yasal dayanaklar ve olgusal sebeplerin belirtilerek suçun işlendiği mahallin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Konunun teknik ve hukuki boyutunun komplike olması nedeniyle, suç duyurusunun konuda uzman avukatla yapılması, soruşturma ve kovuşturma aşamalarının avukatla takibinde mağdurların hukuki yararı bulunmaktadır.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.