HAVA İŞ HUKUKU

Hava İş Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

Havayolu çalışanları, İş Kanunu kapsamı dışında bırakılmış olup, yasal mevzuattaki bu boşluk uygulamada havayolu çalışanları için sınırlı koruma sağlamaktadır. Bu durumda, Borçlar Kanunu’nda tanımlanan hizmet sözleşmesi hükümleri ve akdedilen hizmet sözleşmesinde tarafların belirlediği hükümler çerçevesinde çalışanların hakları korunmaktadır.

Bununla birlikte, çalışılan havayolu firmasında sendikal teşkilatlanma bulunması ve sendika ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi’nde İş Kanunu’nun uygulanacağına dair hükümler bulunması halinde, İş Kanunu’nun sağlamış olduğu korumadan faydalanmak mümkün olmaktadır. Uygulamada havayolu şirketlerinin çalışanlarına uzun süreli ücretsiz izin vererek, mobbing uygulayarak, firma içinde belirlenen dil sınavları gibi uygulamalar ile kriterler yaratarak yıldırma politikası izlediği ve feshin firma tarafından yapılmasındansa çalışanın istifaya zorlandığı ve bu suretle işçilik haklarından mahrum bırakıldığı görülmektedir.

Havayolu firmaları, burada yasal boşluktan istifade ederek personeli yıldırmakta ise de, mevzuattaki koruma yolları sonuna kadar kullanıldığında, havayolları çalışanları lehine sonuçlar alındığı görülmektedir. Hukuk Büromuzca, havayolu çalışanlarının yasal mevzuattan kaynaklı tüm haklarının korunması amaçlı danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunulmaktadır.

  • İş akdinin haklı nedenle sona erme safhasında fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat temelinde hukuki bilgilendirme yapılması.
  • Haklı sebebe dayanmayan fesih durumunda, TBK m. 438 temelinde tazminat alacağı dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Havayolu firması ile yapılmış Toplu İş Sözleşmesinde İş Kanunu’nun uygulanacağına dair hüküm bulunması halinde, bu kanundan kaynaklı işçilik alacakları davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Havayolu firması ile yapılmış Toplu İş Sözleşmesinde İş Kanunu’nun uygulanacağına dair hüküm bulunması halinde, bu kanundan kaynaklı işe iade davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Tek taraflı olarak akdedilmiş cezai şart hükmünün iptali davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
  • İş kazasından ve meslek hastalığından kaynaklı tazminat ve ceza dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Havacılık sektörü çalışanlarının, yasal mevzuat temelinde haklarının korunması konularında danışmanlık hizmeti sunulması.
  • Havacılık sektörü çalışanlarının yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

HAVA İŞ HUKUKU MAKALELERİMİZ

Hava İş Hukuku alanında Avukat Tolga Ersoy tarafından yazılan makaleler.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan, 11/1/2011 kabul tarihli, 27836 sayılı Resmi Gazete'nin 04/02/2011 tarihli nüshasında neşredilen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile havayolu çalışanlarının işçilik haklarını genişletecek düzenlemeler getirilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu ile

Maddi vakıada, davacı pilot, davalı havayolu firmasında 08/01/2013-28.08.2014 tarihleri arasında ikinci pilot olarak çalışmıştır. Buna rağmen iş akdi “çalışmalarından verim alınamaması ve hizmetinden istifa edilememesi” gibi gerekçeyle havayolu firmasınca feshedilmiştir. İş akdi feshedilen pilot tarafından

Hava İş Hukuku bağlamında, uçuşa katılma vasfını yitiren bir personelin iş sözleşmesinin feshi yoluna mı gidilecektir? Yoksa bu personelin yer hizmetinde değerlendirilmesi seçeneği değerlendirilecektir? Havayolu şirketini bu yönde zorlayan bir yasal düzenleme var mıdır? Yargıtay’ın yakın

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.