NÜFUS DAVALARI

Yaş büyütme, yaş küçültme, isim ve soyadı değiştirme, tapuda İsim ve soyadı tahihi

YAŞ DÜZELTME DAVALARI

 

Yaş düzeltme davaları, yaş büyütme ve yaş küçültme davaları olmak üzere iki çeşittir.

Bu davalar, hatalı olarak tutulmuş kayıtların düzeltilmesi istemine dayanmaktadır.

Ancak, bu davaların açılabilmesinin belli koşulları bulunmaktadır. Şöyle ki, yaş düzeltme isteminde bulunan kişinin dış görünüşünün nüfustaki yaşa uygun olmaması gerekmektedir.

Bu davalar bir defaya mahsus açılabilen davalardır. Eğer mahkemece daha önce bu yönde açılmış ve reddedilmiş bir dava saptanırsa, davanın reddi yönünde karar verilir. Günümüzde UYAP sisteminden yapılacak bir araştırma ile bu durumun saptanması mümkündür.

Gerek yaş büyütme, gerek yaş küçültme davalarında en önemli unsur, hastane, doğum evi, sağlık ocağı gibi kurumlardan verilmiş bir doğum kaydı bulunmamasıdır. Şayet hastane kaydı mevcutsa, bu kayıtlar kesin olduğundan aksinin ispatı mümkün değildir.

Yaş büyütmek isteyen kişinin, yaşın büyütülmesi talep olunan yaşta bir kardeşinin olmaması gerekmektedir. Aynı şekilde, yaş küçültme isteyen kişinin de yaş küçültülmesi talep olunan yaşta bir kardeşinin olmaması önemlidir. Keza, kardeşlerin yaşları ile makul hamilelik süresi de dikkate alınarak yaş düzeltme isteminde bulunulmalıdır. Misal olarak, yaş düzeltme isteminde bulunan bir kişinin, nüfusta kayıtlı kardeşiyle arasında dokuz aydan kısa bir yaş aralığı olacaksa, bu durum doğaya aykırı olacağından açılan davanın reddi neticesi verebilmektedir. Kardeşlerin yaşları ve makul süreler muhakkak dikkate alınarak talepte bulunulmalıdır.

Yaş düzeltme davalarında, davacı tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek, kemik yaşının tespiti için “kemik radyografisi” raporu alınacaktır.

Bir insanın doğmadan nüfusa kaydı mümkün olamayacağı için, nüfustaki tescil tarihi bağlayıcı olacaktır. Zira, bir kimsenin yaşı ancak tescil tarihine kadar yaş küçültülebilir. Bu nedenle, Mahkeme Nüfus Müdürlüğü ile yazışma yaparak tescil tarihi tespit eder. Bu husus belirlenmeden dosya karara çıkmaz.

Bu davalarda en az iki tane tanık gösterilmesi gereklidir. Şayet yaş düzeltme davasını açmak isteyen kişi reşit değilse, onun adına velisi yahut vasisi dava açabilecek veya avukata dava açmak için vekaletname verebilecektir. Bu dava ancak bir defaya mahsus açılabildiğinden, iyi hazırlık yapılması son derece önemlidir.

 

 

İSİM VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARI

 

İsim ve soyad değişikliği istemli bir dava, kişinin ancak bir defaya mahsus olarak açabileceği bir davadır.

İsim ve soyad değişikliği için haklı bir sebebin varlığı zaruridir. Haklı sebepler, milli kültürümüze, örf ve adetlerimize uygun olmayan isimler, gülünç ve çirkin anlamları olan isimler ile şahsi ilişkilerde yahut meslek ve sanatın icrasında yanlış anlamalara neden olabilecek durumların varlığıdır. Bunun haricindeki bir diğer haklı sebep ise, kişinin kendi çevresinde bir başka isimle tanınması ve kimlikte yazan ismini yalnızca resmi işlemlerde zorunluluk nedeniyle kullanıyor olmasıdır. Bu davalarda en az iki tanık dinlenilmesi zaruridir.

 

 

İSİM VE SOYAD DÜZELTİLMESİ DAVASI

 

İsim ve soyad düzeltilmesi davası, isim ve soyad değişikliği davalarından farklıdır. İsim ve soyad değişikliği davalarında, kişinin ismi veya soyadı değiştirilir ve kişi yeni bir isim veya soyadına kavuşur. İsim ve soyad düzeltilmesi istemli davada ise, sadece bir yanlışlığın düzeltilmesi istenir. Misal olarak, kişinin ismi Mahmut iken, nüfusa Mahmud olarak yazılmışsa, burada nüfustaki ibarenin ismin doğru haline çevrilmesidir. İsim ve soyad değişikliğine göre çok daha teknik bir dava türüdür.

 

 

TAPUDA İSİM VEYA SOYAD TASHİHİ DAVASI

 

Adımıza kayıtlı bir taşınmazda tapuda isim veya soyadımızın yanlış şekilde yazılmış olduğu durumlar mevcuttur. Bu tür hatalar çoğu zaman miras olarak bırakılan intikallerde yapılmaktadır. Veraset ilamındaki bir harfin hatalı yazımı, taşınmaz alım-satımında ciddi hatalara yol açmaktadır. Dolayısıyla, burada yapılması gereken tapuda isim veya soyad tashihi talepli dava açmaktır.

 

Nüfus Davaların alanında büromuzca verilen hizmetler şu şekildedir:

  • Yaş büyütme
  • Yaş küçültme
  • İsim değişikliği
  • Soyad değişikliği
  • İsim düzeltilmes
  • Soyad düzeltilmesi
  • Tapuda İsim tashihi
  • Tapuda soyad tashihi
CİNSİYET DEĞİŞTİRME

Cinsiyet değişikliği, ancak mahkeme kararı ile gerçekleşebilen bir husustur. Cinsiyet değiştirme davaları iki aşamalıdır. Bunun birinci aşaması cinsiyet değişikliğine izin davasıdır. Bu davanın görülmesi neticesinde, mahkemece gerekli iznin verilmesi akabinde kişi cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaya hak kazanmaktadır. Ameliyatın başarılı geçmesi sonrasında ise ikinci dava açılmaktadır. Bu davada nüfusta cinsiyet ve isim tashihi davasıdır. Her iki davada nüfus müdürlüğüne karşı açıldığından nüfus davaları kategorisindedir.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.