TİCARİ SIRLARIN, BANKACILIK SIRLARININ VE MÜŞTERİ SIRLARININ AÇIKLANMASI SUÇU

Türk Ceza Kanunu ticari sırların, bankacılık sırlarının ve müşteri sırlarının açıklanmasını suç olarak tanımlamıştır. Ticari sır, bankacılık sırrı ve müşteri sırrı niteliğini haiz bilgi ve belgelerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve bunların yetkisiz kişilere verilmesi de suç kapsamındadır.
Gerçek ve tüzel kişilerin, iktisadi faaliyetlerini güven içinde sürdürebilmeleri için sır mahiyetindeki bilgilerinin iş yaptığı firmalarca korunması son derece önemlidir. Şayet gerçek ve tüzel kişilerin ticari sırları, bankacılık sırları ve akdi ilişki içinde olduğu kişi ve kurumlarca saklanması gereken müşteri sırlarının izinsiz paylaşılması, ciddi maddi ve manevi zararlar doğurabilecek niteliktedir.

Türk Ceza Kanunu m. 239 hükmü, “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması” fiilini suç olarak tanımlamıştır.

Yasa hükmüne göre, sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişinin, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağına hükmedilmiştir. Keza, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de, bu kişilerin bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağına hükmedildiği görülmektedir.

Bu kapsama, bilimsel keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin bilgiler de girmektedir. Bilimsel buluşların veya sınai uygulamaya dair bilgilerin de yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişiler, bu bilgileri hukuka aykırı ele geçiren kişiler de aynı şekilde cezalandırılacaktır.

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeler ile fenni keşif ve buluşlar veya sınai uygulamaya ilişkin bilgilerin Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklanması halinde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılacaktır. Bu durumda şikayet koşulu aranmaz. TCK m. 239/1-2 hükümlerinin uygulanması şikayete tabi kılınmışken, TCK m. 239/3 hükmü re’sen soruşturulacak ve kovuşturulacak bir suçtur.

TCK m. 239/4 hükmü ise, suçun cebir ve tehdit kullanılarak işlenmesi halini düzenlemiştir.Bu hükme göre, cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır.

Açıklanmış olan sırrın, bu kapsamda olup olmadığı ne şekilde belirlenecektir? Yasa gerekçesi tetkik edildiğinde, maddenin birinci fıkrasında ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi fiilinin suç olarak tanımlanmış olduğu, bir bilgi veya belgenin bu nitelikte olup olmadığı hususunun, ilgili kanunda belirlenen bu hususa ilişkin ölçütler göz önünde bulundurularak hâkim tarafından belirleneceğine hükmedilmiştir.

Nitekim Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 2014/7809 E. 2017/118 K. sayılı 12.10.2015 tarihli kararında, kopyalanan kayıtlarda yer alan bilgilerin ticari sır veya müşteri sırrı niteliğinde olup olmadığı hususlarında konusunda uzman bilirkişilerden rapor alınması ve akabinde hasıl olacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği ifade edilmiştir.

Keza yasa gerekçesinde, maddenin ikinci fıkrası bağlamında tanımlanan genel anlamda fennî veya sınaî sırrın, sanayicinin işletmesinin yararı gereği gizli tutmak istediği hususlar olduğu belirtilmiştir.

TCK m. 239 hükmünün uygulanması, nitelikli bilgi gerektiren bir alan olması nedeniyle, bu konuda yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, gerek suçtan zarar gören müştekilerin, gerekse sanıkların kendilerini ceza avukatı ile temsil ettirerek süreçi takip etmelerinde hukuki faydaları bulunmaktadır.

TİCARİ SIRLARIN, BANKACILIK SIRLARININ VE MÜŞTERİ SIRLARININ AÇIKLANMASI SUÇU ALANINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ

Avukat Tolga Ersoy ticari sırların, bankacılık sırlarının ve müşteri sırlarının açıklanması suçu alanında bilmek istediklerinizi yanıtlıyor.

Bankacılık sırrı, bankaların yöneticileri ve peronellerince bilinen, her türlü mali, ekonomik bilgileri, kredi ve nakit bilgilerini, bankanın müşteri bilgileri ve müşteri potansiyeli, bankanın kredi vermesi, kimlere ne kadar kredi kullandırdığı, mevduat toplaması, kimlerin ne kadar

Müşteri sırrı, gerek şahıs şirketi, gerekse limited ve anonim şirketlerin, banka ve sigorta şirketlerinin, aracı kurumların, iktisadi teşekküllerin, her türlü serbest meslek erbabının kendi faaliyet alanına ilişkin, müşterilerinin şahsi ve özel bilgilerini, ekonomik ve ticari

Ticari sırların açıklanması fiili, Türk Ceza Kanunu m. 239 hükmü ile suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun faili, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

Bankacılık sırlarının açıklanması fiili, hem 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 239 hükmü ile, hem de 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 159 hükmünde suç sayılmıştır. Bu durum kanun hükümlerinin içtimaı durumudur. Yargıtay 5. Ceza

Bilimsel keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin sırlar da Türk Ceza Kanunu m. 239 hükmü kapsamına korunmaktadır. Bilimsel buluşların veya sınai uygulamaya dair bilgileri ve sırları, yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişiler, bu

Türk Ceza Kanunu m. 239/3 hükmü uyarınca, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeler ile fenni keşif ve buluşlar veya sınai uygulamaya ilişkin bilgilerin Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına

Ticari sırların, bankacılık sırlarının, müşteri sırlarının, bilimsel ve sınai sırların, cebir ve tehdit ile öğrenilerek işlenmesi, TCK m. 239/4 hükmünde düzenlenmiştir. Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi Ticari sırların, bankacılık sırlarının, müşteri sırlarının, bilimsel ve

Ticari sırların, bankacılık sırlarının, müşteri sırlarının, bilimsel ve sınai sırların açıklanması durumunda, bu suçun mağduru olan tarafın, konuyu kapsamlı anlatan bir dilekçe ile, yasal dayanaklar ve olgusal sebeplerin belirtilerek suçun işlendiği mahallin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç

TİCARİ SIRLARIN, BANKACILIK SIRLARININ VE MÜŞTERİ SIRLARININ AÇIKLANMASI SUÇU İLE İLGİLİ MAKALELERİMİZ

Bankacılık sırlarının açıklanması fiili, iki ayrı Kanun kapsamında suç sayılmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 239 hükmü, “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması” başlığını taşımakta olup, maddenin birinci bendinde

Ticari sırların açıklanması fiiline ne şekilde ceza verileceği, Türk Ceza Kanunu m. 239 hükmü ile düzenlenmiştir. Yasa maddesi “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması” başlığını taşımaktadır. Madde hükmü uyarınca,

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.