HAKARET VE TEHDİT SUÇU

Şahıs şerefine karşı bir suç olarak tanımlanan hakaret fiili, Türk Ceza Kanunu m. 125 uyarınca suç olarak tanımlanmıştır. Bu yasa hükmü temelinde, suçun basit biçimi ve nitelikli biçimi olarak iki şekilde ele alınması mümkündür.

Türk Ceza Kanunu m. 125/1 uyarınca, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağına hükmedilmiştir. Bu fıkra hükmü, suçun basit halidir. Türk Ceza Kanunu m. 125/2 hükmünde ise, Hakaret fiilinin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde de cezaya hükmolunacağı belirtilmiştir.

Türk Ceza Kanunu m. 125/3 uyarınca, suçun nitelikli hali tanımlanmıştır. Bu fıkra hükmüne göre, hakaret fiilinin kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı ve kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağına hükmedilmiştir.

Türk Ceza Kanunu m. 125/4 uyarınca, hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılacağına, m. 125/5 uyarınca ise kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılacağına, ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanacağına hükmedilmiştir.

Hakaret suçunun mağduru olan tarafın dikkat etmesi gereken en önemli husus, şikayet süresidir. Zira hakaret suçu takibi şikayete bağlı bir suç olup, suç tarihinden itibaren altı ay içinde şikayette bulunulması önemlidir. Aksi halde, şikayette bulunma hakkı düşer, zira bu altı aylık süre hak düşürücü süredir.

Tehdit suçu ise Türk Ceza Kanunu m. 106 hükmünde düzenlenmiş olup, bu suçun da basit ve nitelikli hali mevcuttur. Türk Ceza Kanunu m.106/1 hükmü, suçun basit görülüş şekli olup, işbu yasa hükmüne göre bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişinin, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağına hükmedilmiştir. Keza malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunacaktır.

Tehdit suçunun nitelikli hali Türk Ceza Kanunu m.106/2 hükmünde düzenlenmiş olup, suçun silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir. Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verileceğine de hükmedilmiştir.

Günümüzde, hakaret ve tehdit suçlarının en yaygın şekillerinden biri de internet yoluyla işlenen hakarettir. Bu durumda, suçun işleniş tarzı bilişim hukuku alanına girmektedir. Savcılıkça yapılacak teknik inceleme neticesinde yeterli delile ulaşılması halinde iddianame hazırlanması ile kamu davası açılmaktadır.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.