Our website is protected by OHSecurity!
X

Right Click

No right click

MAKALELER

AVUKAT TOLGA ERSOY

OLA─×ANÜSTÜ HAL SÜREC─░NDE ─░FLAS ERTLEMELE TALEB─░NDE BULUNULAMAYACAK OLMASI ─░LE ─░LG─░L─░ YASAL DÜZENLEMEN─░N HUKUK─░ AÇIDAN DE─×ERLEND─░R─░LMES─░
05.08.2016

Ola─čanüstü Hal (OHAL) döneminde al─▒nan tedbirlerden birisi de, iflas erteleme ile ilgili olarak yap─▒lan düzenleme oldu─ču görülmektedir.Bu düzenlemenin yasal temelini Resmi Gazete’nin 31.07.2016 tarih ve 29787 say─▒l─▒ nüshas─▒nda ne┼črolunan 669 say─▒l─▒ “Ola─čanüstü Hal Kapsam─▒nda Baz─▒ Tedbirler Al─▒nmas─▒ ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulmas─▒ ile Baz─▒ Kanunlarda De─či┼čiklik Yap─▒lmas─▒na Dair Kanun Hükmünde Kararname” te┼čkil etmektedir.


Kararnamenin, "─░flas erteleme" kenar ba┼čl─▒kl─▒  m.4 hükmü ┼ču ┼čekildedir:

"Ola─čanüstü halin devam─▒ süresince, 9/6/1932 tarihli ve 2004 say─▒l─▒ ─░cra ve ─░flas Kanununun 179uncu maddesi uyar─▒nca sermaye ┼čirketleri ile kooperatifler taraf─▒ndan iflas─▒n ertelenmesi talebinde bulunulamaz; bu yönde yap─▒lan talepler mahkemelerce reddedilir."

Bu hükümle, terör örgütü ile rab─▒tal─▒ olabilecek sermaye ┼čirketleri ve kooperatiflerin iflas─▒n ertelenmesi hükümlerinden ve bu kapsamdaki hukuki korumadan yararlanmalar─▒n─▒n Ola─čanüstü Hal dönemi sürecinde önüne geçilmesi amaçland─▒─č─▒ anla┼č─▒lmaktad─▒r.

Dolay─▒s─▒yla, Ola─čanüstü Hal ilan─▒ndan sonra Mahkemelere yap─▒lan iflas─▒n ertelenmesi ba┼čvurular─▒n─▒n, i┼čbu kararname uyar─▒nca reddi gerekmektedir.

Süre bak─▒m─▒ndan yap─▒lacak de─čerlendirmede, kararname hükmünün ola─čanüstü halin devam─▒ süresince, yani  21.07.2016 tarihinden itibaren doksan gün boyunca uygulanmas─▒ gerekti─či anla┼č─▒lmaktad─▒r.

Bu ba─člamda, an─▒lan tedbirin, ola─čanüstü halin ilan edildi─či 21.07.2016 tarihinden, 669 say─▒l─▒ Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlü─če girdi─či 31.07.2016 tarihleri aras─▒nda da uygulanaca─č─▒ neticesine var─▒labilir.

Dolay─▒s─▒yla, uygulamada Ola─čanüstü Hal sonras─▒nda Mahkemelere yap─▒lacak iflas erteleme talepleri do─črudan reddedilecektir. Ola─čanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerine kar┼č─▒ yarg─▒ yollar─▒ kapal─▒ olaca─č─▒ için ba┼čvuruda bulunan firmalar─▒n k─▒sa vadede sonuç almalar─▒ mümkün görünmemektedir. Ancak ba┼čvuruda bulunan firmalar─▒n iç hukuk yollar─▒n─▒n tüketilmesi akabinde Avrupa ─░nsan Haklar─▒ Mahkemeleri’ne ba┼čvuruda bulunma haklar─▒ mevcut oldu─ču gibi, u─čran─▒lan zararlar─▒n bu yolla tazmini maddi vak─▒an─▒n de─čerlendirilmesi akabinde verilecek kararlar ile belirlenecektir.

Kararname hükmü sürmekte olan davalara ne ┼čekilde etki edecektir? Ola─čanüstü halin ilan─▒ndan önce yap─▒lan iflas─▒n ertelenmesi talepleri hakk─▒nda, tedbir karar─▒ verilip verilmedi─čine bak─▒lmaks─▒z─▒n, ola─čanüstü hal süresince nihai karar─▒n verilemeyece─či anla┼č─▒lmaktad─▒r. Keza,  Ola─čanüstü Hal ilan─▒ndan önce iflas─▒n ertelenmesi talebinde bulunulmu┼č ve henüz tedbir karar─▒ verilmemi┼č ise, ola─čanüstü hal süresince tedbir karar─▒ verilemeyecektir. Haliyle, Ola─čanüstü Hal süreci uzat─▒ld─▒kça davalar─▒n da sürüncemede kalaca─č─▒ son derece sarih  bir husustur.


Bu uygulaman─▒n ne gibi neticeleri olacakt─▒r?

Her ne kadar uygulamada iflas erteleme düzenlemesinin kötüye kullan─▒ld─▒─č─▒ örneklere s─▒kça rastlanmaktaysa da, birçok büyük sermaye ┼čirketinin bu düzenlemeler ile iflas─▒n e┼či─činden döndü─čü bilinmektedir. Ekonomimiz, bilhassa büyük sermaye ┼čirketlerin iflas─▒ndan gerek k─▒sa vadede ve gerekse uzun  vadede dolayl─▒ olarak etkilenmektedir.

Mevcut düzenleme, tabiri caizse kurunun yan─▒nda ya┼č─▒n da yanmas─▒na sebep olacak nitelikte midir? Belirtmemiz gerekir ki, terör ile ba─člant─▒l─▒ oldu─ču kesin delillerle tespit edilen firmalara ve bu tür firmalar─▒n yöneticilerine kar┼č─▒ en a─č─▒r tedbirlerin uygulanmas─▒ gereklidir. Ancak, hiçbir ┼čekilde terör gibi faaliyete bula┼čmam─▒┼č, uzun y─▒llar vergilerini düzenli ödemi┼č olan firmalar─▒n iktisadi olarak sars─▒lmas─▒ döneminde iflaslar─▒na karar verilmesi ve iflas erteleme düzenlemesi ile iyile┼čtirme yoluna gidilmemesi, birçok sorun do─čuracak niteliktedir. Ekonomide bu tür firma iflaslar─▒n─▒n zincirleme etkileri de oldu─ču a┼čikard─▒r.

Bu nedenle, iflas erteleme ile ilgili olarak daha spesifik bir düzenleme yap─▒lmas─▒, terörle rab─▒tal─▒ olan firmalara bu hakk─▒n hiçbir ┼čekilde tan─▒nmamas─▒, ancak terör ile uzaktan yak─▒ndan ilgisi olmayan firmalar─▒n ─░cra ─░flas Kanunu’ndaki iflas erteleme hükümlerinden ┼čartlar─▒ olu┼čtu─ču takdirde yararlanmaya devam etmesi ┼čeklinde bir düzenlemeye gidilmesi uygulama sorunlar─▒n─▒ çözebilecektir.

 

X

Right Click

No right click